KVKK AYDINLATMA METNİ

                          AYDINLATMA METNİ

LADİK ORMAN ÜRÜNLERİ İNŞ.PLAS.SAN.TİC.LTD.ŞTİ,tarafından gizliliğinize saygı duyulmakta ve veri güvenliğinize önem verilmektedir. Bu kapsamda 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili diğer mevzuatlar dâhilinde sizleri bilgilendirmek ve aydınlatmak amacıyla işbu metin hazırlanmıştır.
 
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, Şirketimiz tarafından, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, iş amaçlarıyla bağlı olarak, aşağıda açıklandığı çerçevede kullanılmak, kaydedilmek, saklanmak, güncellenmek, aktarılmak ve/veya sınıflandırılmak suretiyle işlenecektir.  Bu kapsamda Şirketimiz tarafından başta özel hayatın gizliliği olmak üzere, kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verilerin korunması amacıyla düzenlenen Kanun ve Yönetmelikler gereğince Şirketimiz, kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesini önleme, hukuka aykırı olarak erişilmesini önleme ve muhafazasını sağlama amacıyla, uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik tüm teknik ve idari tedbirleri almaktadır.
 
İşlenerek saklanacak Kişisel Veriler,  
Veri sorumlusu sıfatıyla İşlenerek saklanan veriler; TC Kimlik No ad soyad, adres,telefon,e-mail, müşteri ödeme bilgileri, tedarikçi ödeme bilgileri, Banka bilgileri, Kredi kartı bilgileri, Müşteri Talepleri, Sipariş bilgileri, anlaşmazlık durumunda dava dosyasındaki bilgiler ve adli makamlarla yazışmalar, fiziksel güvenliği sağlamak amacıyla alınan kamera görüntüleri, internet erişim logları vb.  
 
Kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri;
 
Kişisel veriler; Kurum faaliyetlerini yürütmek amacıyla LADİK ORMAN ÜRÜNLERİ İNŞ.PLAS.SAN.TİC.LTD.ŞTİ, tarafından farklı kanallar vasıtasıyla ve hukuki sebeplere dayanarak alınmaktadır. Bu çerçevede kişisel verileriniz, KVKK ’nın 4(2) maddesindeki öngörülen;
 • Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygunluk
 • Doğru ve gerektiğinde güncel olma
 • Belirli, açık ve meşru işlemler için işlenme
 • İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma
 • İlgili mevzuatta ön görülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme
ilkelerine uygun olarak;
 
 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 • Hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması
 • Veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için zorunlu olması,
şartlarıyla ;
Ladik ile ilgili/ilgisiz  problemlerinin çözülmesi, Ladik’in her türlü ticari faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi, akdedilmiş veya akdedilecek sözleşme ile verilecek hizmetlerin kalite ve sürekliliğinin sağlanması, Ladik’in nezdinde gelişen olaylar ile ilgili  bilgi iletilmesi, Ladik’in ürün ve hizmetlerin geliştirilmesi, düzenlenmesi, planlanması, değiştirilmesi, Müşteri ve Çalışan memnuniyetinin sağlanması, Şirketimizin İnsan Kaynakları Süreçlerinin planlanması ve yürütülmesi, Şirketimizin Kariyer /Yetenek Gelişimi süreçlerinin planlanması ve yürütülmesi, Şirketimizin insan kaynakları politikalarına uygun şekilde açık pozisyonlara uygun personelin temini ve politikalara uygun şekilde insan kaynakları operasyonlarının yürütülmesi, İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili faaliyetlerin planlanması, yürütülmesi ve denetiminin yapılması, Taşınabilir mal ve kaynakların güvenliğinin temin edilmesi, Yetkili kişi ve kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi, Şirketimizin kullanımda olan lokasyonların fiziksel güvenliğinin ve denetiminin sağlanması, Finans ve/veya muhasebe ve hukuk işlerinin takibi, Yetkili kişi ve kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi, Şirketimiz tarafından yürütülen iletişime yönelik idari operasyonların yürütülmesi, Verilerin doğru ve güncel olmasının sağlanması amacıyla yasal mevzuatlara uygun otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle işlenip, tutulmaktadır.
Kişisel verilerin toplanma ve saklanma yöntemi; Şirketimizle paylaştığınız kişisel verileriniz, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, muhtelif sözleşmeler, elektronik posta, başvuru formları, sosyal ağlar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilir. Kişisel verileriniz elektronik ve/veya fiziksel ortamlarda saklanacaktır. Şirketimiz tarafından temin edilen ve saklanan kişisel verilerinizin saklandıkları ortamlarda yetkisiz erişime maruz kalmamaları, manipülasyona uğramamaları, kaybolmamaları ve zarar görmemeleri amacıyla gereken iş süreçlerinin tasarımı ile teknik güvenlik altyapı geliştirmeleri uygulanmaktadır.
Kişisel verileriniz, size bildirilen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydı ile gerekli tüm bilgi güvenliği tedbirleri de alınarak işlenecek ve yasal saklama süresince veya böyle bir süre öngörülmemişse işleme amacının gerekli kıldığı süre boyunca saklanacak ve işlenecektir. Bu süre sona erdiğinde, kişisel verileriniz silinme, yok edilme ya da anonimleştirme yöntemleri ile Şirketimizin veri akışlarından çıkarılacaktır.
 
Kişisel Verilerin aktarılması;
 
Kişisel verileriniz, Kanunlar ve sair mevzuat kapsamında ve açıklanan amaçlarla;
Yargı Mercileri ile diğer tüm yetkili kamu ve özel kurum ve kuruluşlar,tedarikçi ve yüklenici şirketler, bankalar, kredi risk ve finans kuruluşları ve sair gerçek veya tüzel kişilereLadik’in ticari faaliyetleri kapsamında, (Özel Veriler) hariç olmak üzere (Yasal zorunluluklar saklı kalmak kaydı ile) hukuk büroları, mali müşavirlikler, danışmanlar, denetçiler, tedarikçiler, bankalar, kredi risk ve finans kuruluşları ve sair gerçek veya tüzel kişilere,aktarılabilecektir.
Kişisel veriler, Ladik ile akdedilen veya akdedilecek sözleşme kapsamında verilecek ürün ve hizmetler ile ilgilisi olan taraflarlayurt içinde ve yurt dışında, yukarıdabelirtilen amaçlarla ilgili olduğu ölçüde paylaşılmaktadır.
Kişisel Veri Sahibinin KVK Kanunu’nun 11. maddesinde sayılan hakları, Kişisel Veri Sahipleri olarak haklarınıza ilişkin taleplerinizi işbu Aydınlatma Metni’nde aşağıda düzenlenen yöntemlerle Şirketimize iletmeniz durumunda Şirketimiz talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret öngörülmesi halinde, Şirketimiz tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri Kişisel verilerinin;
 
 1. İşlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. İşlenmişse bilgi talep etme,
 3. İşlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme,
 5. Eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,
 6. KVKK’ nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme,
 7. Aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,
 8. Münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 9. Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.
 
KVK Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle Şirketimize iletebilirsiniz.
Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile KVK Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi; internet  adresimizdeki başvuru formumuzu doldurarak, formun imzalı bir nüshasını talep dilekçenizi bizzat elden teslim edebilir, noter kanalıyla veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen diğer yöntemler ile Fatih Sultan Mah Balkan Cad.No:31/6 34760 Ümraniye İSTANBUL adresine gönderebilir veya ladikorman@hs01.kep.tr adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz.