KVKK AYDINLATMA METNİ

LADİK ORMAN ÜRÜNLERİ İNŞ.PLAS.SAN.TİC.LTD.ŞTİ,tarafından gizliliğinize saygı duyulmakta ve veri güvenliğinize önem verilmektedir. Bu kapsamda 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili diğer mevzuatlar dâhilinde sizleri bilgilendirmek ve aydınlatmak amacıyla işbu metin hazırlanmıştır.
 
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, Şirketimiz tarafından, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, iş amaçlarıyla bağlı olarak, aşağıda açıklandığı çerçevede kullanılmak, kaydedilmek, saklanmak, güncellenmek, aktarılmak ve/veya sınıflandırılmak suretiyle işlenecektir.  Bu kapsamda Şirketimiz tarafından başta özel hayatın gizliliği olmak üzere, kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verilerin korunması amacıyla düzenlenen Kanun ve Yönetmelikler gereğince Şirketimiz, kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesini önleme, hukuka aykırı olarak erişilmesini önleme ve muhafazasını sağlama amacıyla, uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik tüm teknik ve idari tedbirleri almaktadır.
  
Veri sorumlusu sıfatıyla müşterilerimiz, çalışanlarımız, potansiyel müşterilerimiz, çalışan adaylarımız iş ortaklarımız, tedarikçilerimiz gibi taraflardan, kimlik, iletişim,  finans, özlük, fiziksel güvenlik vb. kategorilerde alınan kişisel verilereveya özel nitelikli kişisel verilere, burada belirtilenlerle sınırlı sayıda olmamak üzere aşağıda yer verilmektedir;
İsim, soy isim, T.C. kimlik numarası, adres, telefon numarası, e-posta adresi, fiziksel mekan/güvenlik görüntü kaydı, sağlık raporları, özgeçmiş, banka hesap numarası, internet erişim logları vb.
 
Kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri;
 
Müşterilerimize ait kişisel veriler; Kurum faaliyetlerini yürütmek amacıyla LADİK ORMAN ÜRÜNLERİ İNŞ.PLAS.SAN.TİC.LTD.ŞTİ, tarafından farklı kanallar vasıtasıyla ve hukuki sebeplere dayanarak alınmaktadır. Bu çerçevede kişisel verileriniz, KVKK ’nın 4(2) maddesindeki öngörülen;

 • Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygunluk
 • Doğru ve gerektiğinde güncel olma
 • Belirli, açık ve meşru işlemler için işlenme
 • İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma
 •  İlgili mevzuatta ön görülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme
 ve yukarıda listelenen ilkeler ışığında açık rıza temini suretiyle veya 5(2) ve 6(3) maddelerinde öngörülen durumların varlığı halinde, açık rıza temin edilmeksizin işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.
Müşterilerimizin ve Tedarikçilerimizin, LADİK ORMAN ÜRÜNLERİ İNŞ.PLAS.SAN.TİC.LTD.ŞTİ,faaliyetlerinin yürütülmesi için kişisel verilerini almamızı gerektiren hukuki dayanaklar; Tedarikçi ve müşteriler ile yapılan sözleşmeler, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu ve buna bağlı diğer yönetmeliklerdir.
Aday personel, işten ayrılan personel, stajyerler ve devam eden personelimizin, LADİK ORMAN ÜRÜNLERİ İNŞ.PLAS.SAN.TİC.LTD.ŞTİ,faaliyetlerinin yürütülmesi için kişisel verilerini almamızı gerektiren hukuki dayanaklar; Personeller ile yapılan sözleşmeler, 4857 Sayılı İş Kanunu, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, 4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu, 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu, 6098 Türk Borçlar Kanunu, 193 Gelir Vergisi Kanunu, 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi Kanunu ve bunlara bağlı diğer yönetmeliklerdir.
Tarafınızca paylaşılan kişisel verileriniz;

 • Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin ilgili iş birimleri tarafından yerine getirilmesi doğrultusunda; Satış ve pazarlama, müşteri ilişkileri, satınalma, depolama ve sevk  gibi operasyonel faaliyetlerin planlanması ve yürütülmesi,
 • Şirketimizin ürün ve hizmetleri ile ilgili bilgilendirilme yapılması
 • Yasal takip süreçleri ile ilgili yetkilendirilme yapılması
 • Şirketimiz tarafından yürütülen iletişime yönelik idari operasyonların yürütülmesi,
 • Şirketimizin kullanımda olan lokasyonların fiziksel güvenliğinin ve denetiminin sağlanması,
 • İş ortağı/müşteri/tedarikçi (yetkili veya çalışanları) ilişkilerinin kurulması,
 • İş ortaklarımız, tedarikçilerimiz veya sair üçüncü kişilerle birlikte sunulan ürün ve hizmetlere ilişkin sözleşme gereklerinin ve finansal mutabakatın sağlanması,
 • Şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temin edilmesi,
 • Şirketimizin insan kaynakları politikalarına uygun şekilde açık pozisyonlara uygun personelin temini ve politikalara uygun şekilde insan kaynakları operasyonlarının yürütülmesi
 • Şirket çalışanları için iş akdi ve/ veya mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerinin yerine getirilmesi
 • İş Sağlığı ve Güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Finans ve/veya muhasebe ve hukuk işlerinin takibi
 • Yetkili kişi ve kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi
 • Verilerin doğru ve güncel olmasının sağlanması amacıyla işlenecektir.

Kişisel verilerin toplanma ve saklanma yöntemi; Şirketimizle paylaştığınız kişisel verileriniz, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, kariyer siteleri, muhtelif sözleşmeler, elektronik posta, başvuru formları, sosyal ağlar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilir. Kişisel verileriniz elektronik ve/veya fiziksel ortamlarda saklanacaktır. Şirketimiz tarafından temin edilen ve saklanan kişisel verilerinizin saklandıkları ortamlarda yetkisiz erişime maruz kalmamaları, manipülasyona uğramamaları, kaybolmamaları ve zarar görmemeleri amacıyla gereken iş süreçlerinin tasarımı ile teknik güvenlik altyapı geliştirmeleri uygulanmaktadır.
Kişisel verileriniz, size bildirilen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydı ile gerekli tüm bilgi güvenliği tedbirleri de alınarak işlenecek ve yasal saklama süresince veya böyle bir süre öngörülmemişse işleme amacının gerekli kıldığı süre boyunca saklanacak ve işlenecektir. Bu süre sona erdiğinde, kişisel verileriniz silinme, yok edilme ya da anonimleştirme yöntemleri ile Şirketimizin veri akışlarından çıkarılacaktır.
 
Kişisel Verilerin aktarılması;
 
Kişisel verileriniz, Kanunlar ve sair mevzuat kapsamında ve açıklanan amaçlarla;

 • Düzenleyici ve denetleyici kurumlara, kişisel verilerinizi tabi olduğu kanunlarında açıkça talep etmeye yetkili olan kamu kurum veya kuruluşlara,
 • Belirtilen amaçlar kapsamında iş ortaklıkları, tedarikçi ve yüklenici şirketler, bankalar, kredi risk ve finans kuruluşları ve sair gerçek veya tüzel kişilere,
 • Vergi ve benzeri danışmanlara, yasal takip süreçleri ile ilgili zorunlu kişilere, kurum ve kuruluşlara ve denetimciler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişilere ve bunlarla sınırlı olmaksızın, yurt içinde ve yurt dışında, yukarıda belirtilen amaçlarla iş ortakları, hizmet alınan üçüncü kişi, yetkilendirilen kişi ve kuruluşlara aktarılabilecektir.
Kişisel Veri Sahibinin KVK Kanunu’nun 11. maddesinde sayılan hakları, Kişisel Veri Sahipleri olarak haklarınıza ilişkin taleplerinizi işbu Aydınlatma Metni’nde aşağıda düzenlenen yöntemlerle Şirketimize iletmeniz durumunda Şirketimiz talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret öngörülmesi halinde, Şirketimiz tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri Kişisel verilerinin;

 
 • İşlenip işlenmediğini öğrenme,
 • İşlenmişse bilgi talep etme,
 • İşlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme,
 • Eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,
 • KVKK’ nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme,
 • Aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,
 • Münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

KVK Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle Şirketimize iletebilirsiniz.
Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile KVK Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi; internet  adresimizdeki başvuru formumuzu doldurarak, formun imzalı bir nüshasını talep dilekçenizi bizzat elden teslim edebilir, noter kanalıyla veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen diğer yöntemler ile Fatih Sultan Mah Balkan Cad.No:31/6 34760 Ümraniye İSTANBUL adresine gönderebilir veya ladikorman@hs01.kep.tr adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz.


VERİ SORUMLUSUNA BAŞVURU FORMU(indir)